BİZİ TAKİP EDİN

Müşteri Aydınlatma Metni

ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. GURME ŞUBESİ TARAFINDAN MÜŞTERİ VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Zorlu Yapı Yatırım Anonim Şirketi Gurme Şubesi (“Şirket” veya “Eataly”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://eataly.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/ yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni yayımlandığı tarihte geçerli olmaya başlayacak olup, gerekli olması halinde Şirketimiz değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Buna göre güncel Aydınlatma Metni yayımlanması ile birlikte geçerlilik kazanacaktır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Veriler İşlenme Amacı Hukuki Sebebi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Banka Bilgileri
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
 • Eataly restoran ve cafe hizmetlerinin sunumu;
 • Eataly tarafından sunulan ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi;
 • Eataly mutfak atölyesi ile diğer workshopların icrası,
 • Etkinlik ve diğer aktivitelerin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Banka Bilgileri
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Müşteri Bilgileri
 • Kampanya, duyuru, promosyon, ürün tanıtımı, anket süreçlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ileti gönderilmesi
 • Açık rızanın varlığı halinde
 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde aşağıda kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir;

 • Kimlik, iletişim ve hukuki bilgileriniz, hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlara,
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, telefon, mobil uygulamamız,  e-posta; fiziksel ortamda restoranlarımız, kafelerimiz, gerçekleştirilen mutfak atölyelerimiz, workshoplarımız ve diğer etkinlik veya aktivitelerimiz aracılığıyla toplanmaktadır.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sahibi olarak Levazım, Koru Sokağı No:2, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@eataly.com.tr adresine iletmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Veri Sahibi olarak tarafınızdan iletilen taleplerde, adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise imzanız, TC kimlik numaranız ya da yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız ve talep konusu bulundurmanız zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirketimizin on (10) sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan sizden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU