BİZİ TAKİP EDİN

Çalışan Aydınlatma Metni

Z GURME RESTORAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Z Gurme Restoran Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“Şirket”) iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Çalışan adaylarından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebebi

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Eğitim Bilgileri
 • Askerlik Bilgileri
 • İş Deneyimi Bilgileri

 

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket içi insan kaynakları politikalarının planlanması ve gerekli raporlamaların gerçekleştirilmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Çalışan adaylarından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. Ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde paylaşılabilecektir.

Aktarım Amacı

Aktarılan Taraf

Hukuki Sebep

Mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde ve uyuşmazlık halinde

 • Yetkili kurum ve kuruluşlara

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel veriler, çalışan adaylarından iş başvuruları sırasında e-posta yolu ile, web sitesinden, elektronik veya fiziki ortamda form aracılığıyla toplanmaktadır.
 2. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların KullanılmasıKanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Levazım Mh. Vali caddesi No:2 Zorlu Center, 34340, Beşiktaş, İstanbul adresinde yer alan Z Gurme Restoran Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Son Güncelleme Tarihi: 24.04.2024

KVKK BAŞVURU FORMU